TV SHOW / TVC / VDOPresentation

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ…ชุมชนเกษตรกรมีสุข     จันทร์ ชาญแท้….ผู้ชุบชีวิตพื้นดินตากใบตามรอยศาสตร์พระราชา   ปลูกป่าในใจชุมชน ณ บ้านป่าสักงาม   พินัย แก้วจันทร์…ปราชญ์พอเพียงแห่งยุโป จ.ยะลา   สมมาตร บุญฤทธิ์…พอเป็นสุขเป็น   พิษณุ เภาโพธิ์…นักการภารโรง สู่วิถีเกษตรยั่งยืน     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51…โรงเรียนวิถีพอเพียง     สารคดี ชุด ต่อยอดการพัฒนา ตอน “ ฟาร์มเห็ด ฟาร์มสุขที่พอเพียง ” วีระ ศรีคงรักษ์     สารคดี ชุด ต่อยอดการพัฒนา ตอน “ สวนผักอินทรีย์ตามรอยศาสตร์พระราชา ” นิรุจ ศรีเกษม     สารคดี ชุด ต่อยอดการพัฒนา ตอน “ สุขภาพดี…
Read more